Program Postępowania Naprawczego dla Gminy Poraj
11 grudnia 2017 r. | 12:26
0

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poraj pojawił się Program Postępowania Naprawczego Gminy Poraj. Program liczy aż 76 stron i jest to z pewnością bardzo ciekawa lektura. Ciekawa jest przede wszystkim geneza powstania programu naprawczego.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w uchwale Nr 320/XXVI/2017 wezwało Gminę Poraj do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

W uzasadnieniu do ww. uchwały, na podstawie sprawozdań budżetowych za I półrocze 2017 r. Kolegium RIO stwierdziło, że wysoki poziom spłat zadłużenia w Gminie stwarza zagrożenie uchwalenia w 2018 r. budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej, a także realizacji zadań publicznych.

W Gminie Poraj podstawową przesłanką do stworzenia programu postępowania naprawczego jest brak możliwości uchwalenia budżetu na 2018 r. z uwagi na wystąpienie przesłanek, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (niezachowanie nierówności limitującej dopuszczalną obsługę długu w danym roku).

Sytuacja taka spowodowana jest przede wszystkim brakiem środków budżetu na spłatę kredytu w rachunku bieżącym i pożyczki w 2017 r., co skutkuje przekształceniem się tych zobowiązań na kwotę 5,0 mln zł w kredyty długoterminowe z końcem roku. Ich spłata w 2018 r. spowoduje podniesienie wskaźnika planowanej spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w stopniu, który przekroczy dopuszczalny limit spłaty z ww. artykułu. Co więcej ww. uchwała Kolegium RIO wskazuje na zobowiązania wymagalne, które po pierwszym półroczu 2017 r. wynosiły na ok. 650 tys. zł, obecnie jest to ok. 500 tys. zł. Dodatkowo Kolegium wskazało na przeszacowany plan dochodów ze sprzedaży majątku o ok. 5 mln zł, przy wykonaniu planu na poziomie kilku tysięcy złotych w pierwszym półroczu 2017 r.

Zgodnie z art. 240a ust. 1 UFP, program postępowania naprawczego Gminy Poraj zawiera analizę finansów JST, plan przedsięwzięć naprawczych oraz przewidywane efekty działań. Analiza finansów dotknęła części historycznej, dotyczącej wykonań budżetu latach 2014-2016, planu budżetu na 2017 r. (aktualnego na koniec III kwartału, dla którego znany jest stopień realnego wykonania, i na chwilę opracowania dokumentu) oraz analizę projektu budżetu na 2018 r. aktualnego na moment sporządzenia dokumentu, tj. zgodnego z dokumentem przekazanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej na dzień 15 listopada 2017 r.

Całkowite zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku to ponad 23,9 mln zł, co stanowi blisko 60% dochodów ogółem tego roku.

Całość programu naprawczego możecie zobaczyć TUTAJ.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *