zachmurzenie umiarkowane
18°
16°
środa
Reklama
Radni zmienią nazwę ulicy z 19 stycznia na…19 stycznia
07 listopada 2017 r. | 11:33
0

W środę 8 listopada o godz. 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Poraju odbędzie się XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Poraj, podczas której radni zmienią nazwę ulicy 19 stycznia w Jastrzębiu na...19 stycznia.

Na czym polega zmiana? Zmiana polega na zmianie czciciela. Dawniej nazwa ulicy czciła "wyzwalającą" Armię Czerwoną, a teraz będzie czciła datę śmierci biskupa krakowskiego, kardynała Bernarda Maciejewskiego herbu Ciołek.

Porządek nadzwyczajnej sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Projekty uchwał w sprawie:
1) nazwy ulicy w miejscowości Jastrząb,
2) zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Sprawy organizacyjne.
5. Zamknięcie sesji.

Poniżej znajdziecie pismo jednego z Mieszkańców, który napisał do naszej redakcji w tej sprawie.

A MÓWI SIĘ, ŻE PRAWDZIWYCH KOMUNISTÓW JUŻ NIE MA…
W dniu 27 października 2017 r. wójt Gminy Poraj, Pan Łukasz Stachera, publicznie na XXXIX sesji Rady Gminy zapowiedział obronę nazwy ulicy 19 stycznia w Jastrzębiu. Stwierdził, że zmiana nazwy najdłuższej ulicy w Jastrzębiu spowoduje koszty i konieczność zmian wszystkich dokumentów i zapowiedział zorganizowanie z mieszkańcami sprzeciwu do decyzji wojewody. Dlaczego wójt publicznie wprowadza w błąd mieszkańców Jastrzębia? Czy to jedyne kłamstwo wójta? Przecież wójt również publicznie obiecał, że będzie w „Kurierze Porajskim” wyjaśniał problemy finansowe Gminy Poraj, podobnie jak to robi ustnie na komisjach i sesjach Rady Gminy. Czy wójt się boi używać słowa pisanego? Słowo pisane można skonfrontować z rzeczywistością a słowo mówione nie, bo często ulega „awarii” gminny sprzęt nagrywający. Czy można wyciągnąć z tego wniosek, że głównym orężem rządów wójta Stachery jest kłamstwo? Czy kłamstwo służy również do urabiania sobie radnych? Każdy może to sobie odpowiedzieć po cichu, uważając, aby wójt tego nie usłyszał, ponieważ zostanie „wyeliminowany”, zgodnie z jego prasowymi zapowiedziami.

Ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wyraźnie stanowi, że mieszkańcy po zmianie nazwy ulicy, nie mają obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty zawierające starą nazwę ulicy (dowody osobiste, prawa jazdy itp.) zachowują swoją ważność. Stwierdza to jednoznacznie art. 5 ust. 2 ustawy przesądzając, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres. Zgodnie z ustawą (art. 5. ustęp 1) pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat. Ustawa nakłada obowiązki na władze gmin a nie na mieszkańców. Władze gminy będą zobowiązane dokonać zmian nazw ulic gloryfikujących systemy totalitarne. Będą zobowiązane do przyjęcia nowej uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy 19 stycznia w Jastrzębiu.

Art. 1 ust. 1. Nazwy … ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać … wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

Art. 1 ust. 2. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do … dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

Art. 6 ust. 2. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę zgodną z art. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 1.

Czy zapowiadana obrona przez wójta Stacherę nazwy ulicy 19 stycznia w Jastrzębiu (data początku okupacji bolszewickiej) to nie jest dowód na to, że mamy do czynienia z komunistą działającym „pod przykrywką”? Czy brak ulicy o nazwie 11 listopada w całej Gminie Poraj nie świadczy o silnym wpływie na władzę Gminy ludzi o poglądach komunistycznych i byłych służb PRL? Jakie świadectwo daje władzom Gminy Poraj brak nazwy ulicy upamiętniającej odzyskanie niepodległości w całej Gminie od 1990 r.? Nadarza się właśnie okazja, aby wójt Stachera oczyścił się z podejrzeń o komunistyczne sympatię i przygotował projekt uchwały o zmianie nazwy ulicy 19 stycznia na nazwę 11 listopada w Jastrzębiu i przedstawił go Radzie Gminy do zatwierdzenia. Niestety na taką inicjatywę samych radnych raczej trudno liczyć. Przypomnę Panu wójtowi, że 11 listopada to data odzyskania niepodległości Polski. Przecież tak ochoczo maszeruje Pan w dniu 11 listopada pod pomnik Józefa Piłsudskiego, mimo, że na pomniku tym jest ciągle orzeł bez korony. Być może nie zna Pan historii własnego narodu i nie wie, że orzeł pozbawiony symbolu władzy królewskiej był demonstracją braku własnej państwowości przez Polaków. Podobnie było za okupacji bolszewickiej.

Czy orzeł bez korony na pomniku Piłsudskiego to nie jest symbol tęsknoty porajskich „lewicowców” za okupacją sowiecką? Właśnie 19 stycznia 1945 r. do Jastrzębia wkroczyła armia sowiecka. Zmieniła się okupacja niemiecka na bolszewicką. Po czterdziestu latach okupacji bolszewickiej średni zarobek w Polsce kształtował się na poziomie około 20 dolarów miesięcznie. Niestety tylko na tyle było stać okupanta tak kochanego przez niektórych (...). I oto teraz, osoba mająca silny mandat społeczny, podobno reprezentujący interesy wszystkich mieszkańców, staje publicznie w obronie nazwy ulicy nawiązującej do daty rozpoczęcia okupacji sowieckiej? Próbuje kłamstwem organizować opór społeczny przeciw zmianie nazwy ulicy upamiętniający tę datę? Czy Pan nie wie, że w ten sposób rani pamięć ofiar bolszewizmu? Bóg jak chcę kogoś ukarać to mu rozum odbiera. Przecież Pan się naraża na oskarżenie o odwoływanie się do totalitarnych metod i praktyk komunizmu, co podlega pod art. 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Panie wójcie Stachera, apeluje o rozsądek i opamiętanie.

Adam KrzewińskiDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *